Pilava year 2021-2022 Tharppana Sankalpam in Phonetic English

Jaya Jaya Sri Sudarsana !
Sudarsana, the Cosmic Wheel & Powerful Weapon of Sri Mahavishnu
Jaya Jaya Sri Sudarsana !

Religion – Events -> Sarvarii Tamil  Year Srivaishnava TharppaNa Sankalpam –  2020-2021

Click here for tharppaNa Sankalpams in Tamil

You can download Tamil contents in pdf file that contain Festival chart and Tharppana sankalpams from the following link:

Click here for Srivaishnava Festivals Chart in Tamil

Selective important tharppaNa sankalpam during pilava Tamil year 2021-2022

14.04.2021 – Wednesday – chaithra vishU – mEsha sangkramaNam

pilava nAma samvathsarE, utharAyane,  vasantha rithau mEsha mAsE sukhla pakshE dwitheeyaayaam/thrutheeyaayaam puNyathithau saumya vAsara abhabharanee/kruthikA nakshatra yukthAyAm, asyaam mEsha sangkramaNa puNyakAlE, mEsha sangkramaNa sraardha prathinithi thila tharppaNam adhya karishyE.

11.05.2021 – Tuesday – sarva amAvasai

pilava nAma samvathsarE, utharAyane,  vasantha rithau mEsha mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau bhauma vAsara abhabharanee nakshatra yukthAyA, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE 

10.06.2021 – Thursday – amAvasai

pilava nAma samvathsarE, utharAyane,  vasantha rithau rishaba mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau guru vAsara rOhinee / mrugasirO nakshatra yukthAyAm, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE 

09.07.2021 – Friday – sarva amAvasai

pilava nAma samvathsarE, utharAyane, greeshma rithau mithuna mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau bruku vAsara aardhrA nakshatra yukthAyAm, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

16.07.2021 – Friday – dakshiNAyana puNyakAlam

pilava nAma samvathsarE, utharAyane,  greeshma rithau mithuna mAsE sukhla pakshE sapthamyaam puNyathithau bruku vAsara, hastha nakshatra yukthAyAm, asyAm sapthamyaam puNyathithau, kataka sangkramaNa dakshinAyana puNyakAlE kataka sangkramaNa srArdha prathinithi thila tharppaNam adhya karishyE.

08.08.2021 – Sunday – sarva aadi amAvasai

pilva nAma samvathsarE, dakshiNAyanE greeshma rithau, kataka mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau bAnu vAsara pushya / aaslEshA nakshatra yukthAyA, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

06.09.2021 – Monday – sarva amAvasai

pilva nAma samvathsarE, dakshiNAyanE varsha rithau simha mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau indhu vAsara maghA nakshatra yukthAyA, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

24.09.2021 – Friday – mahAbharaNi

pilva nAma samvathsarE, dakshiNAyanE varsha rithau kanyA mAsE krushNa pakshE chathurthiyAm puNyathithau, bruku vAsara abhabharanee nakshatra yukthAyAm, asyAm chathurthiyAm puNyakAlE  pithruvya maathUlaathi vargathvya sarvEshAm sakarusya gAruNya pithrooNAm akshaya thrupthiyartham, sakroon mahALaya sraardham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

29.09.2021 – Wednesday – madhyAshtamiEpilva nAma samvathsarE, dakshiNAyanE varsha rithau kanyA mAsE krushNa pakshE ashtamyAm puNyathithau, saumya vAsara aardhrA nakshatra yukthAyAm, asyAm ashtamyAm puNyakAlE  pithruvya maathUlaathi vargathvya sarvEshAm sakarusya gAruNya pithrooNAm akshaya thrupthiyartham, sakroon mahALaya sraardham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

06.10.2021 – Wednesday – mahALaya amAvasai

pilva nAma samvathsarE, dakshiNAyanE varsha rithau kanyA mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau saumya vAsara, hastha nakshatra yukthAyA, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

17.10.2021 – Sunday – thulA vishU puNyakAlam 

pilva nAma samvathsarE, dakshiNAyanE varsha rithau kanyA mAsE, sukhla pakshE, dhwAdasyAm puNyathithau, bhAnu vAsara, sathabishak nakshatra yukthAyA, asyAm thulA sangkramaNa puNyakAlE thulA sangkramaNa srArdha prathinithi thila tharppaNam adhya karishyE.

04.11.2021 – Thursday – sarva amAvasai

pilva nAma samvathsarE, dakshiNAyanE sarath rithau thulA mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau guru vAsara, chithrA/swAthi nakshatra yukthAyA, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

04.12.2021 – Saturday – amAvasai

pilva nAma samvathsarE, dakshiNAyanE sarath rithau vruchika mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau sthira vAsara, anurAdha/jyEshtA nakshatra yukthAyA, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

02.01.2022 – Sunday – sarva amAvasai

pilva nAma samvathsarE, dakshiNAyanE hEmantha rithau chaaba mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau bhAnu vAsara, moolA nakshatra yukthAyA, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

14.01.2022 – Friday – utharAyaNa puNyakAlam

pilava nAma samvathsarE, utharAyane,  hEmantha rithau chaaba/makara mAsE sukhla pakshE dhwAdasyAm puNyathithau bruku vAsara rOhinee nakshatra yukthAyA, asyAm  makara sangkramaNa utharAyaNa puNyakAla sraardha prathinithi thila tharppaNam adhya karishyE

31.01.2022 – Monday – thai amAvasai

pilva nAma samvathsarE, uththarAyaNE hEmantha rithau makara mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau indhu vAsara, uthrAshAda nakshatra yukthAyAm, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

24.02.2022 – Thursday – ashtakA tharppaNam

pilva nAma samvathsarE, uththarAyaNE sisira rithau kumbha mAsE krushNa pakshE ashtamyAm, puNyathithau, guru vAsara, anurAdhA nakshatra yukthAyA, asyAm ashtamyAm puNyakAlE ashtakA puNyakAla sraardha prathinithi thila tharppaNam adhya karishyE

25.02.2022 – Friday – anvashtakA TharppaNam (should be performed before 11.30 a.m.)

pilva nAma samvathsarE, uththarAyaNE sisira rithau kumbha mAsE krushNa pakshE bavanyAm puNyathithau, bruku vAsara, jyEshtA / moola nakshatra yukthAyA, asyAm navamyAm puNyakAlE anvashtakA puNyakAla sraardha prathinithi thila tharppaNam adhya karishyE

02.03.2022 Wednesday – sarva amAvasai

pilva nAma samvathsarE, uththarAyaNE sisira rithau kumbha mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau saumya vAsara, sathabishang nakshatra yukthAyA, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

31.03.2022 Thursday – sarva amAvasai

pilva nAma samvathsarE, uththarAyaNE sisira rithau meena mAsE krushNa pakshE amAvAsyAyAm puNyathithau guru vAsara, poorvabrOshtapathA/uthrabrOshtapatha nakshatra yukthAyA, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE

14.04.2022 – Thursday – chaithra vishU – mEsha sangkramaNam
subhakruthu nAma samvathsarE, utharAyane, vasantha rithau mEsha mAsE sukhla pakshE thrayOthasyAm puNyathithauப guru vAsara poorvapalguni /uthrapalguni nakshatra yukthAyA, asyAm  mEsha sangkramaNa puNyakAlE mEsha sangkramaNa sraardha prathinithi thila tharppaNam adhyakarishyE.


vikAri Tamil Year’s TharppaNa sankalpam – 2019-2020

23.03.2020 Monday amAvAsyA
Vikaari naama samvathsarE, utharaayaNE, sisira rithou, meena mAsE krishNa pakshE, amAvAsyAyAm puNyathithou, indhu vAsara, poorvabrOshtapathA nakshatra yukthAyAm, asyAm amAvAsyAyAm puNyakAlE, dharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

13.04.2020 Monday sArvari new year day – Chaithra vishu puNyakAlam
sArvari naama samvathsarE, utharaayaNE, vasantha rithou, mEsha mAsE, krishna pakshE, sashtiyAm puNyathithou, indhu vAsara. moolA nakshatra yukthAyAm, asyAm mEsha sangkramaNa puNyakAlE, mEsha sangkramaNa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

Important TharppaNa sankalpams for Sarvari year 2020-2021

13.04.2020 – Monday – – Saarvari Tamil New Year – – Chaitra Vishu puNyakAlam

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE vasantha rithou, mEsha mAsE, – krushNa pakshE, – sashtiyAm puNyathithau, – indhu vAsara, moolA nakshatra yukthAyA, asyAm – mEsha sangramaNa puNyakAlE, mEsha sangramaNa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

22.04.2020 – Wednesday – – Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE vasantha rithou, mEsha mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – saumya vAsara, rEvathee, nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

22.05.2020 – Friday – – Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE vasantha rithou, – rishaba mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – bruku vAsara, kruththikA nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

20.06.2020 – Saturday– — Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE greeshma rithou, – mithuna mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – sthira vAsara, – rohinee nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

21.06.2020 – Sunday – -Solar Eclipse (Surya Grahanam – TharppaNam between 1.00 p.m. and 1.30 p.m. IST)

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE – greeshma rithou, – mithuna mAsE, – sukla pakshE, pradamAyAm puNyathithau, – bhAnu – vAsara, – mrugasirO nakshatra yukthAyA, asyAm – pradamAyAm puNyathithau, – argkObharAka puNyakAlE, argkObharAka srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

16.07.2020 – Thursday – – Dakshinayana Punyakalam

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , greeshma rithou, – kataka mAsE, – krushNa pakshE, – ekAdasyAm puNyathithau, – guru – vAsara, – kruththikA nakshatra yukthAyAm, asyAm – dakshiNAyana puNyakAlE, kataka sangkramaNa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

20.07.2020 – Monday – — Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , greeshma rithou, – kataka mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – indhu vAsara, – poorvapalkunee nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

18.08.2020 – – – Tuesday- – – Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , varsha rithou, – simha mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – bauma vAsara, – AslEshA nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

07.09.2020 – – – Monday- – – mahAbharanee

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , varsha rithou, – simha mAsE, – krushNa pakshE, – panchamyAm puNyathithau, – indhu vAsara, – abhabharanee nakshatra yukthAyA, asyAm – panchamyAm puNyakAlE, pithruvya mAthUlAthi varggaththavya sarvEshAm sakarusya garuNya pithrooNAm akshaya thrupthiyarththam, sakroon mahALaya srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

10.09.2017 – – – Thursday – — madhyAshtami

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , varsha rithou, – simha mAsE, – krushNa pakshE, – ashtamyAm puNyathithau, – guru – vAsara, – rOhinee/mrugasirO nakshatra yukthAyA, asyAm – panchamyAm puNyakAlE, pithruvya mAthUlAthi varggaththavya sarvEshAm sakarusya garuNya pithrooNAm akshaya thrupthiyarththam, sakroon mahALaya srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

17.09.2020 – – – Thursday – — Sarva mahALaya Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , varsha rithou, – kanyA mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – guru – vAsara, – poorvapalkunee/uthrapalkuni nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

16.10.2020 – Friday – -Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , varsha rithou, – kanyA mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – bruku vAsara, – hastha nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

17.10.2020 – – – Saturday – – thulA vishU puNyakAlam

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , sarath rithou, – thulA mAsE, , sukla pakshE pradamAyAm puNyathithau, – sthira, – vAsara, – chithrA nakshatra yukthAyA, asyAm – pradamAyAm – thulA sangkramaNa puNyakAlE, thulA sangkramaNa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

14.11.2020 – – – Saturday – – – Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , sarath rithou, – thulA mAsE, , krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – sthira, – vAsara, – swathee nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

14.12.2020 – – – Monday – – – Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , sarath rithou, – vruchika mAsE, , krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – indhu vAsara, – jyEshtA nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

12.01.2021 – – – Tuesday – – – Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, dakshiNAyanE, , hEmantha rithou, chApa mAsE, , krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – bauma vAsara, – moolA / poorvAshAdA nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

14.01.2021 – – – Thursday – – – utharAyaNa puNyakAlam

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE hEmantha rithou, – makara mAsE, – sukla pakshE, pradamAyAm/dwitheeyAyAm puNyathithau, – guru – vAsara, – sravaNa – nakshatra yukthAyA, asyAm – uththarAyana puNyakAlE, Makara sangkramaNa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

11.02.2021 – – – Thursday – – – Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE hEmantha rithou, – makara mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – guru – vAsara, – sravaNa nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

06.03.2021 – – – Saturday – – – ashtakA

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE sisira rithou, – kumbha mAsE, – krushNa pakshE ashtamyAm puNyathithau, – sthira, – vAsara, – jyEshtA nakshatra yukthAyAm asyAm ashtamyAm puNyathithau, – ashtakA srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

07.03.2021 – – – Sunday – – – anvashtakA

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE sisira rithou, – kumbha mAsE, – krushNa pakshE navamyAm puNyathithau, – bhAnu – vAsara, – moolA nakshatra yukthAyAm asyAm navamyA,m puNyathithau, – anvashtakA srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

13.03.2021 – – – Saturday – – – Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE, sisra rithau, kumbha mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – sthira, – vAsara, – poorvabrOshtapathA – nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

11.04.2021 – – Sunday – – Amavasai (Amavasya)

sArvari nAma samvathsarE, utharAyanE, sisira rithau, rithou, meena mAsE, – krushNa pakshE, – amAvAsyAyAm puNyathithau, – bhAnu – vAsara, uthrabrOshtapathA/rEvathee – nakshatra yukthAyAm, asyAm, amAvAsyAyAm puNyakAlE, tharsa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

14.04.2021 – – – Wednesday – – – pilava varushapirappu – Chaitra vishu puNyakAlam

Pilava – nAma samvathsarE, utharAyanE vasantha rithou, mEsha mAsE, – sukla pakshE, thrutheeyaayaam puNyathithau, – saumya vAsara, – abhabharanee nakshatra yukthAyAm, asyAm – mEsha sangramaNa puNyakAlE, mEsha sangramaNa srArdham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

Click here for tharppaNa Sankalpams in Tamil

Click here for Srivaishnava Festivals Chart in Tamil

TRS Iyengar

Born on Makara Uthiradam star, native of Mukkur and brought up in Ladavaram village near Arcot and now well settled in Mumbai for over five decades. Presently, at 70, trying to run this website without any commercial expectations or profit motive, just for the sake of our future generations to understand about Sanatana Dharma & Srivaishnavam sampradayam.Within my limited knowledge that I put it here, what I learnt from the world.

Leave a Comment