108 Divya Desa nAmAvaLi


Jaya Jaya Sri Sudarsana !

Sri Sudharsana
Jaya Jaya Sri Sudarsana !

Thiruman Kappu

108 Divya Desa NAmAvaLi

Divya Kshetra AshtOthra Satha NAmAvaLi of 108 Divya Desam

001.   Om Sri RanganAyikA  samEtha Sri RanganAtha ParabrahmmaN E Nama: 

002.   Om KanakavallI VAsalakshmi samEtha Sri SundaravarAya ParabrahmmaNE Nama:

003.   Om Sri PoorNavallI NAyikA samEtha Sri PurushOtha ParabrahmmaNE Nama:

004.   Om Sri RakthapangajavallI NAyikA samEtha Sri PundarIkAksha ParabrahmmaNE Nama:

005.   Om Sri SoundaravallI nAyikA samEtha Sri SundaramUrthaye poorNAya ParabrahmmaNE Nama:

006.   Om Sri IndiravallI nAyikA samEtha Sri appala RanganAtha AAbhoopa Kadasparsi hasthAya adthisAbooba kadavath  ParabrahmmaNE Nama:

007.   Om Sri KamalavallI nAyikA samEtha Sri KamalanAtha nAma Sri HarachabavimOsana ParabrahmmaNE Nama:

008.   Om Sri PadmAsani nAyikA samEtha Sri Jagathrakshaka ParabrahmmaNE Nama:

009.   Om Sri RamAmaNivallI nAyikA samEtha Sri gajEndra Varadha ParabrahmmaNE Nama:

010.   Om Sri Hemabja nAyikA samEtha Sri DhrutadhanvI RAmabathra ParabrahmmaNE Nama:

011.   Om Sri  RanganAyikA  samEtha Sri VarshakAlAthi nAyaka  ParabrahmmaNE Nama:

012.   Om Sri KOmaLavalli nAyikA samEtha Sri SArngapaNayE abharyAmruthAya  ParabrahmmaNE Nama:

013.   Om Sri BhoodEvi nAyikA samEtha lavaNavarjitha Sri SrInivAsa ParabrahmmaNE Nama:

014.   Om Sri VanjuLavallI nAyikA samEtha Sri SrInivAsa ParabrahmmaNE Nama:

015.   Om Sri SAranAyakI samEtha Sri SAranAtha ParabrahmmaNE Nama:

016.   Om Sri AbhishEkavallI nAyikA samEtha Sri Bhakthavatsala ParabrahmmaNE Nama:

017.   Om Sri KaNNapura nAyikA samEtha Sri SowrirAja ParabrahmmaNE Nama:

018.   Om Sri LOkanAyakI samEtha Sri LOganAtha ParabrahmmaNE Nama:

019.   Om Sri SoundaravallI nAyikA samEtha Sri NeelamEgha ParabrahmmaNE Nama:

020a.  Om Sri RakthapangajavallI NAyikA samEtha Sri NeelamEgha ParabrahmmaNE Nama:

020b.  Om Sri AmbujavallI nAyikA samEtha Sri MaNiparvatha  ParabrahmmaNE Nama:

020c.  Om Sri ThanjanAyika samEtha Sri Narasimha ParabrahmmaNE Nama:

021.    Om Sri ShanbagavallI nAyika samEtha Sri JagannAtha   ParabrahmmaNE Nama:

022.    Om Sri MaragathavallI nAyikA samEtha Sri SringArasundara danushpANi rAmAya ParabrahmmaNE Nama:

023.    Om Sri RakthapangajavallI nAyika samEtha sri DEvAthirAja ParabrahmmaNE Nama:

024.    Om Sri DayA nAyikA samEtha sri KrupAsamudhra ParabrahmmaNE Nama:

025.    Om Sri Siras sanga nAyikA samEtha Sri ChandrasAbhahara ParabrahmmaNE Nama:

026.    Om Sri parimaLa ranganAyikA samEtha sri parimaLa ranganAtha ParabrahmmaNE Nama:

027.    Om sri pangajavallI nAyikA samEtha sri gopAlakrishNa ParabrahmmaNE Nama:

028.    Om Sri lOganAkI samEtha sri lOganAtha thrivikrama ParabrahmmaNE Nama:

029.    Om Sri AmruthakadavallI nAyikA samEtha Sri kadakEli nardthanAya ParabrahmmaNE Nama:

030.    Om SripurushOthama nAyakI samEtha sri purushOthama ParabrahmmaNE Nama:

031.    Om SrisvEtha pushpavallI nAyikA samEtha sri hEmaranganAtha ParabrahmmaNE Nama:

032.    Om Sri puNdarIkavallI nAyikA samEtha sri sAsvatha dheepAya nArAyaNa ParabrahmmaNE Nama:

033.    Om Sri vaikuntha vallI nAyikA samEtha sri vaikunthanAtha ParabrahmmaNE Nama:

034.    Om Sri AmruthakadavallI nAyikA samEtha Sri kEthArapathivarAya ParabrahmmaNE Nama:

035.    Om Sri SamudranayA nAyikA samEtha Sri dEvanAyaka ParabrahmmaNE Nama:

036.    Om Sri RakthapangajavallI NAyikA samEtha Sri LakshmIranga ParabrahmmaNE Nama:

037.    Om Sri Sri Bhoo nAyikA samEtha Sri varadharAja ParabrahmmaNE Nama:

038.    Om Sri padmAvathi nAyikA samEtha Sri SrInivAsa ParabrahmmaNE Nama:

039.    Om Sri Kamala nAyikA samEtha Sri pArthasArathyroobAya sri kamalApathyE ParabrahmmaNE Nama:

040.    Om Sri PuNdarIkavallI nAyikA samEtha sri GOvindarAja ParabrahmmaNE Nama:

041.    Om Sri HEmabjavallI nAyikA samEtha Sri DEvanAyaga ParabrahmmaNE Nama:

042.    Om Sri PushpavallI nAyikA samEtha Sri Thrivikrama ParabrahmmaNE Nama:

043.    Om Sri MaHAdEvi nAyikA samEtha sri DEvAthirAja ParabrahmmaNE Nama:

044.    Om Sri PadmAsanee nAyikA samEtha Sri GajEndra Varadha ParabrahmmaNE Nama:

045.    Om Sri MaragathavallI nAyikA samEtha Sri DEEpaprakAsa ParabrahmmaNE Nama:

046.    Om Sri AmruthaBhalavallI nAyikA samEtha Sri SundarayOga Nrusimha ParabrahmmaNE Nama:

047.    Om Sri Bhoo vallI nAyikA samEtha Sri Jagatheeswara ParabrahmmaNE Nama:

048.    Om Sri Rukmani SathyabhAmA samEtha Sri pANdavathootha ParabrahmmaNE Nama:

049.    Om Sri Chandra ChoodAvallI nAyikA samEtha Sri Chandrachooda ParabrahmmaNE Nama:

050.    Om Sri AmuthavallI nAyikA samEtha Sri Thrivikrama ParabrahmmaNE Nama:

051.    Om Sri Sri KovaLavalli nAyikA samEtha Sri YadOkthakAri ParabrahmmaNE Nama:

052.    Om Sri PadmAmaNi nAyikA samEtha sri KaruNakara ParabrahmmaNE Nama:

053.    Om Sri KamalavallI nAyikA samEtha Sri NeelamEgha  ParabrahmmaNE Nama:

054.    Om Sri SundarabhimbavallI nAyikA samEtha Sri SoranAtha ParabrahmmaNE Nama:

055.    Om Sri PravALavalli nAyikA samEtha Sri PravALavarNa ParabrahmmaNE Nama:

056.    Om Sri VaikundavallI nAyikA samEtha Sri VaikundanAtha ParabrahmmaNE Nama:

057.    Om Sri MaragathavallI nAyikA samEtha Sri VijayarAghava ParabrahmmaNE Nama:

058.    Om Sri SudhAvallI nAyikA samEtha Sri Bhakthavatsala ParabrahmmaNE Nama:

059.    Om Sri KanakavallI nAyikA samEtha Sri Vaidhya VeerarAghava ParabrahmmaNE Nama:

060.    Om Sri RukmiNI nAyikA samEtha Sri VEnkatakrishNa ParabrahmmaNE Nama:

061.    Om Sri SundaravallI nAyikA samEtha Sri JaladhivarNAya ParabrahmmaNE Nama:

062.    Om Sri KOmaLavalli nAyikA samEtha Sri LakshmIvarAha ParabrahmmaNE Nama:

063.    Om Sri BhoosthalamangAdevi nAyikA samEtha Sri Sthalasayana ParabrahmmaNE Nama:

064.    Om Sri AmruthabhalavallI nAyikA samEtha Sri Yoga Nrusimha ParabrahmmaNE Nama:

065.    Om Sri SeethAdEvi samEtha Sri rAmachandra ParabrahmmaNE Nama:

066.    Om Sri HarilakshmI nAyikA samEtha Sri dEvarAja ParabrahmmaNE Nama:

067.    Om Sri ParimaLavalli nAyikA samEtha Sri ParamapurushAya ParabrahmmaNE Nama:

068.    Om Sri PuNdarIkavalli nAyikA samEtha Sri neelamega ParabrahmmaNE Nama:

069.    Om Sri Aravindavalli nAyikA samEtha Sri BadrInArayaNa ParabrahmmaNE Nama:

070.    Om Sri SrIdevi samEtha Sri SrImUrthi ParabrahmmaNE Nama:

071.    Om Sri SathyabhAmA nAyikA samEtha Sri GOvardhanagirithAri ParabrahmmaNE Nama:

072.    Om Sri RukmaNi SathyabhAmA samEtha Sri NavamOhanakrushNa ParabrahmmaNE Nama:

073.    Om Sri LakshmI Sri RukmaNyAthi ashtamahishI samEtha Sri DwArakAdisa ParabrahmmaNE Nama:

074.    Om Sri Amruthavalli, SenchulakshmI samEtha Sri LaksmI Nrusimha ParabrahmmaNE Nama:

075.    Om Sri PadmAvathi nAyikA samEtha Sri SrinivAsa ParabrahmmaNE Nama:

076.    Om Sri PadmAvathi nAyikA samEtha Sri nArAyaNa ParabrahmmaNE Nama:

077.    Om Sri VithuvakOduvalli nAyikA samEtha Sri AbhayaprathAya ParabrahmmaNE Nama:

078.    Om Sri VAthsalyavallI nAyikA samEtha Sri KAtkaraswamy ParabrahmmaNE Nama:

079.    Om Sri MadhuravENI nAyikA samEtha Sri SookthinAtha ParabrahmmaNE Nama:

080.    Om Sri VAthsalyavallI nAyikA samEtha Sri SundararAya ParabrahmmaNE Nama:

081.    Om Sri KalpakavallI nAyikA samEtha Sri AmruthanArAyaNa ParabrahmmaNE Nama:

082.    Om Sri Raktha PankajavallI nAyikA samEtha Sri dEvAdhidEva ParabrahmmaNE Nama:

083.    Om Sri HEmalathA nAyikA samEtha Sri MAyAsakthiyuthaswamy ParabrahmmaNE Nama:

084.    Om Sri PadmAsani nAyikA samEtha Sri vAmana ParabrahmmaNE Nama:

085.    Om Sri KamalavallI nAyikA samEtha Sri KamalanAtha ParabrahmmaNE Nama:

086.    Om Sri HarilakshmI nAyikA samEtha Sri Anantha PadmanAbha ParabrahmmaNE Nama:

087.    Om Sri MaragathavallI nAyikA samEtha Sri Aadhikesava ParabrahmmaNE Nama:

088.    Om Sri KamalavallI nAyikA samEtha Sri vAmanAya ParabrahmmaNE Nama:

089.    Om Sri vAmana kshetravallI nAyikA samEtha Sri vAmanakshetrapoorNAya ParabrahmmaNE Nama:

090.    Om Sri SrIvaramangAvallI nAyikA samEtha Sri ThOthadrinAtha ParabrahmmaNE Nama:

091.    Om Sri Sri BhoovaikundavallI nAyikA samEtha Sri VaikundanAtha ParabrahmmaNE Nama:

092.    Om Sri VaraguNavallI nAyikA samEtha Sri VijayAsana ParabrahmmaNE Nama:

093.    Om Sri Sri Bhoo nAyikA samEtha Sri BhoomipAlAya, vairiNEtharsitha gOpAya  ParabrahmmaNE Nama:

094.    Om Sri VisAlakrishNAkshidEvI samEtha Sri Aravindhalochana ParabrahmmaNE Nama:

095.    Om Sri PAlikAvallI PadmAvathi nAyikA samEtha Sri SrInivAsa ParabrahmmaNE Nama:

096.    Om Sri KOLUrvallI nAyikA samEtha Sri nikshEpaviththAya ParabrahmmaNE Nama:

097.    Om Sri KundalakarNadEvi nAyikA samEtha Sri DheergamakarakundalathArAya  ParabrahmmaNE Nama:

098.    Om Sri AadhinAthavallI nAyikA samEtha Sri Aadhinatha ParabrahmmaNE Nama:

099.    Om Sri GodhadEvi nAyikA samEtha Sri VadabathrasAyi ParabrahmmaNE Nama:

100.    Om Sri RakthapangajavallI nAyikA samEtha Sri NArayaNa ParabrahmmaNE Nama:

101.    Om Sri MadhuravallI nAyikA samEtha Sri SangamasundarAya ParabrahmmaNE Nama:

102.    Om Sri SundaravallI nAyikA samEtha Sri Chorasundara ParabrahmmaNE Nama:

103.    Om Sri mOhanavallI nAyikA samEtha Sri kALamEgha ParabrahmmaNE Nama:

104.    Om Sri MahAlakshmI nAyikA samEtha Sri uraka mrudhusayanAya ParabrahmmaNE Nama:

105.    Om Sri KalyANavallI, Sri PadmAsanI samEtha Sri KalyANa JagannAtha ParabrahmmaNE Nama:

106.    Om Sri ujjIvana nAyikA samEtha Sri SathyagirinAtha ParabrahmmaNE Nama:

107.    Om Sri Sri Bhoo, SrisamudrathanayA nAyikA samEtha Sri KsheerAbdinatha ParabrahmmaNE Nama:

108.    Sri Sri MahAlakshmyA samEtha Sri ParamapadhanAthAya ParabrahmmaNE Nama:

Ithi Sri 108 Divya Desa nAmAvaLi samaptha.

    TRS Iyengar

    Born on Makara Uthiradam star, native of Mukkur and brought up in Ladavaram village near Arcot and now well settled in Mumbai for over five decades. Presently, at 70, trying to run this website without any commercial expectations or profit motive, just for the sake of our future generations to understand about Sanatana Dharma & Srivaishnavam sampradayam.Within my limited knowledge that I put it here, what I learnt from the world.