Rig Veda (Rk, Rg) upakarma Sankalmpam 19.08.2024 in Phonetic English

Jaya Jaya Sri Sudarsana !
Sri Sudarsana Chakram, The Lord's powerful Cosmic wheel.
Jaya Jaya Sri Sudarsana !
Rig Veda Upakarma – procedure for Iyer, Iyengar & Madhwa of all sects & subsects.

Rig (rg/Rk) Veda Upakarma – in phonetic accent of the Tamil version

Please read this as you read it in Tamil !

Click here to get this in Tamil Unicode

snnAnam, nityAnuShTAnm. yaknjOpavIta tAraNam.
kai kAlkaL alampi, Acanamam ceytu iraNTu pul pavitram – iTukkuppul tarittu prANAyAmam ceyyavum. pinnar kaikUppi: 
tatEva lagnam, sudinam tatEva
tArAbalam chandrabhalam tatEva
vidyApalam daivapalam thathEva
lakShmipathE angriyukam svamarAmi
vadakalai Iyengar to begin from here: –
asmat gurupyO nnama: srImAn vEngkaTannAtArya kavitArkkikakEsarI. vEdAnntAcArya varyOmE sannnnitattAm satAhruti | gurupya: tat gurupyas ca nnmOvAkE mtImahE, vruNI mahEca tatrAtyau thampatI jagatAmpatI, svacEShabUdEna mayAsvIyai: saravaparichatai, vitAtum prItamAtmAnam dEva prakramatE svayam.
IiyangAr – vadakalai , thenkalai –  smArttAL (iyar) –  common to all :
suklAmbarataram viShNum sasivarNam chaturpujam
prasannavathanam dyAyEt sarvavignOpa sAnntayE
yasyatvirata vakrAtyA pAriShatyA parassatham
vignam nniknannti sathaham viShvaksEnam tamAsrayE
(keep the right palm closed over left and to keep both hands above your right thigh and pronounce the following sangkalpam):

” 

harriharOnnthatsat srI gOvinnda gOvi nnda gOvinnda asya srIbagavatha: mahApuruShasya viShNOrAknjayA pravarthamAnasya Athya brammaNa: dvitIya parArthE, srIsvEtavarahakalpE, vaivasta manvanntharE, kaliyugE prathamE pAthE, bArathavarShE . baratakkaNTE sagAptE mErOr dakShiNE pArsvE: asmin varthamAnE vyAvahArikE prabavAti saShTi samvathsarANAm madhyE –
krOdhi naama samvathsarE, dakshiNaayane, varsha rithou, simha maase, sukhla pakshE, pourNamaasyaam subha thithou, sravaNa/chravishtaa nakshatra yukthaayaam, shObana yOgE, badhirai karanE, yevanguNa visEshana vasishtaayaam, asyaam pourNamasyaam subha thithou,

srI bagavatAknjA _______@1___#2____*3_________________
@1—(vadakalai Iyengar – ) srIman nnArAyaNa prItiyartham
#2– (thenkalai Iyengar ) bagavat kaingkarya rUpam
*3– (smArttAL) – (pArvatI) paramEsvara prItiyarttam

srAvaNyAm sravaNa nnkShatrE atheetAnAm channtasAm, adyEShya mANAnAm ayAthayAmadhvAya vIrya varththArtham srAvaNyAm sravaNa nnakShatrE, adhyAya uthsarjana karmAngkama, kariShyamANa upAkarmAngkam, bramma yagnja\ tarppaNam, sAvitriyAti nnava tarppaNam akgniyAti Ekavimsat tharppaNamcha adya kariShyE: (enRu kURi idukkup pullai maTTum vaTakkil pOdavum).
(Now sit facing north,  take wet raw rice and pour with water through  tips of both hand fingers, for each of following manthram

(1) pUNUl upavItam: (wearing the holy thread normally) –
prajApatis trupyatu
prahmmA trupyatu
vEdAs trupyanntu
dEvAs trupyanntu
riShayas trupyanntu
sarvANi chanthAmsi trupyatu
OmkAras trupyatu
vaShTa kAras trupyatu
vyAhrutayas trupyatu
sAvithrI trupyatu
yajnjAs trupyatu
dhyAvA prutivI trupyatAm
antharikShan trupyatu
ahOrAtrANi trupyanntu
sAngkyAs trupyanntu
siddhAs trupyanntu
samudrAs trupyanntu
nnntyAs trupyanntu
gAvas trupyanntu
kirayas trupyanntu
kShEtrauShathi vanaspati gantarvAs trupyanntu
nAkAs trupyanntu
bayAmsi trupyanntu
vibrAs trupyanntu
yakShAs trupyanntu
rakShAmsi trupyanntu
bUtAnni trupyanntu
EvamanntAni trupyanntu
(2) Now wear poonal as  tAvaTam (nIviti)  drop rice & water from, with both hands mid-palm
satarsinas trupyatu
mAtyamAs trupyatu
krutsamadhas trupyatu
visvAmitrAs trupyatu
vAmadEvas trupyatu
atris trupyatu
bhArathvAjays trupyatu
vasiShTas trupyatu
prakAthas trupyanntu
bhAvamAnyAs trupyanntu
kShUtrasUktAs trupyatu
sumanntu jaiminni vaisampAyana paila sukra bAShya bhArata mahAbhArata darmAchAryAs trupyatu
jAnanntI bhAhavI gArkya gautama shAkalya bApravya mANdavya mANdUkEyAs trupyatu
garkI vAsak nnavI trupyatu
vadavA prAti dEyI trupyatu
sulabA maitrEyI trupyatu
kahOLAnn tarppayAmi
kauShIkann tarppayAmi
mahA kauShItakan tarppayAmi
bhAratvAjan tarppayAmi
paingkan tarppayAmi
mahA paingkan tarppayAmi
suyajnjan tarppayAmi
sAngyAyanan tarppayAmi
aitharEyan tarppayAmi
mahaitarEyann tarppayAmi
sAkalann tarppayAmi
bhAShkalann tarppayAmi
gargyann tarppayAmi
saumann tarppayAmi
sujAthavakthran tarppayAmi
authavALahinn tarppayAmi
mahauthavALhinn tarppayAmi
saujAminn trupyanntu trupyanntu
saunnakann tarppayAmi
AsvvalAyann tarppayAmi
EsAnnyE AchAryA dEsarvE trupyanntu trupyanntu, trupyanntu.

(3) pUNUlai upavItam (as usual normally to wear the Poonal) drop water and rice with finger tips:
sAvitrInn tarppayAmi
brahmApNann tarppayAmi
mEtAnn tarppayAmi
prajnjAnn tarppayAmi
tdhraNAn tarppayAmi
satasaspatim tarppayAmi
anumadinn tarppayAmi
sAntAsya tarppayAmi
agninn tarppayAmi
apthriN sUryan tarppayAmi
sakuntan tarppayAmi
mitravaruNau trupyEtAm
agninn tarppayAmi
Apas trupyatu
agnin tarppayAmi
maruthas tarppayAmi
agnin tharppayAmi
varmANann tarppayAmi
agnin tarppayAmi
indrA sOmau trupyatAm
indhran tarppayAmi
agni mArutan tarppayAmi
bhavamAna sOmau trupyatAm
sOman tarppayAmi
samajnjAnann tarppayAmi
vishvEdEvAs trupyanntu
akpis trupyatu
viShNus trupyatu

______________________________________________________________________________________________________________________
Pithru TharppaNam:

(4) Only for those who perform pithru TharppaNam (for those who perform pithru srardham for father) with three leaves pavithram and with Seasame/water:
pitru varkgam – pitA, pitAmahar, prapitAmahar – mAtA, pitAmahi, prapitAmahi
mAtruvarkkam – sapatnnIka mAtAmaha, mAtu: pitAmaha, mAtu: prapitAmaha
—————————-
Remove the pavithram, do Achanamam twice and take the blessings of elders, visit temple then vEdArampam- Guru/Bruhaspathi Dakshina, /vAdyAr Sambavana).

: subam :

TRS Iyengar

Born on Makara Uthiradam star, native of Mukkur and brought up in Ladavaram village near Arcot and now well settled in Mumbai for over five decades. Presently, at 70, trying to run this website without any commercial expectations or profit motive, just for the sake of our future generations to understand about Sanatana Dharma & Srivaishnavam sampradayam.Within my limited knowledge that I put it here, what I learnt from the world.

Leave a Comment